​Juliana Nsonwah Kennedy

Certified Public Accountant